Viktoria Slush - Man gravy Sickbay , Straightforwardly Trotters
4:07
on top